Algemene voorwaarden Voet effect

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voet effect en een klant waarop Voet effect  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder klant wordt verstaan elke natuurlijke persoon die met Voet effect in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Voet effect behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

ARTIKEL 2. INSPANNINGEN

Voet effect zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voet effect zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

ARTIKEL 3. HET BOEKEN VAN EEN BEHANDELING EN ANNULERINGS-

VOORWAARDEN

3.1 Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door klant.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan Voet effect melden. 

De klant kan een afspraak kosteloos wijzigen of annuleren tot 48 uur van te voren. Hierna zijn wij helaas genoodzaakt 50% van de behandelingskosten in rekening te brengen. Indien later dan 24 uur van tevoren de afspraak wordt afgezegd, wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt [niet afbelt of niet op komt dagen], mag Voet effect het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

 

Mocht het om overmacht gaan, hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden.

3.3 Ziek of familie omstandigheden

Voor ieders veiligheid kom niet ziek naar een afspraak!

De klant neemt contact op met Voet effect indien hij/zij of een ander persoon in diens huishouden, een infectie of een heftige griep heeft. Er wordt dan naar de mogelijkheid gekeken om de afspraak kosteloos te verzetten naar een later moment. Indien de klant inziens Voet effect ziek op de afspraak verschijnt behoud Voet effect de behandeling te verkorten, annuleren of verplaatsten. Voor een last minute annulering door ziekte of ernstige familieomstandigheden kan er afgeweken worden van de onder 3.2 geldende annuleringsvoorwaarden.

 

3.4 Annulering door Voet effect.

Voet effect moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

 

3.5 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling.

De klant dient tijdig voor de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk. Indien de klant later dan vijf (5) minuten op de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Voet effect de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

Indien de klant meer dan twintig (20) minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Voet effect de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

3.6 Overmacht Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 

3.5 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voet effect of de klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Voet effect of de klant niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

ARTIKEL 4. BETALING

Voet effect vermeld alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website www.voet-effect.nl. De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Voet effect behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij in gebreke blijven van betaling is Voet effect genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur (veertien (14) dagen na datum waarop de behandeling plaats heeft gevonden) een herinnering te sturen en het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten, zullen geheel voor rekening van de betreffende klant komen/zijn.

 

ARTIKEL 5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De klant voorziet Voet effect vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voet effect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Voet effect neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Voet effect behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voet effect zal gegevens van de klant niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING

Voet effect is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voet effect zijn verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Voet effect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voet effect is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrije tijdsbesteding.

 

Voet effect is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

ARTIKEL 8. GARANTIE

Voet effect geeft de klant één week (zeven (7) dagen) garantie (tenzij anders is aangegeven) op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: 

De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf (5) werkdagen heeft opgevolgd: 

De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Voet effect niet heeft gebruikt.

 

ARTIKEL 9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Voet effect heeft het recht om de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten (bewust) beschadigt. Voet effect meldt diefstal altijd bij de politie.

 

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1 Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Voet effect binnen 72 uur in te dienen. Voet effect dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. 

 

10.2 Terug betaling voorwaarden

U betaald voor tijd, vakkennis, product en het uitvoeren van behandelingen. Op geen enkele voorwaarden wordt er een terugbetaling gedaan om redenen van service en producten. 

 

ARTIKEL 11. BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Voet effect het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

ARTIKEL 12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Voet effect en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Einde algemene praktijkvoorwaarden.